Trang chủ

BỘ PHẬN TRUYỀN THÔNG BAN QUẢN TRỊ CỤM PARKHIL 

 • Chức năng và nhiệm vụ : Cung cấp và truyền tải đến cộng đồng cư dân thông tin về các hoat động của ban quản trị cụm
 • Phương thức :  Xây dựng và cập nhật nội dung thông tin về các hoạt đông của BQT lên trang web : bqtparkhill.com
 • Nội dung thông tin :  Đầy đủ , trung thực , khách quan , ,.. về các hoạt động của BQT cụm

QUY TRÌNH VIẾT BÀI , KIỂM DUYỆT VÀ ĐĂNG BÀI

 • Đang xây dưng

NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC TRANG WEB

 • Mục BAN QUẢN TRỊ :
  • Danh sách thành viền ban quản trj cụm ,
  • Nội dung biên bản các cuộc họp và các hoạt động khác
  • Các văn bản quyết định của BQT cụm
 • Mục THÔNG BÁO MỜI THẤU :
  • liệt kê các thông báo mời  các nhà thầu tham gia các gói bảo trì , sửa chữa thiết bị  , mời các  ngân hàng chào giá lãi suất nhận gửi tiền bảo trì 2% ,…
 • Mục CÔNG VĂN ĐI VÀ ĐẾN :
  • Liệt kê các côgn văn BQT cụm gửi đến BQL , Chủ đầu tư và các cơ quan ban ngành khác
 • Mục BỘ PHẬN CHỨC NĂNG :
  • Liêt kê các hoạt động hàng tháng của các bộ phận chức năng
 • Mục Ý KIẾN CƯ DÂN :
  • Liệt kê các ý kiến  , đề xuất , than phiền ,.. của cộng đồng cư dân gửi đến BQT , BQL ,…