Biên bản các cuộc họp trước ngày 12-5-2020

Danh sách biên bản cuộc họp trước ngày 15-2-2020

 

 

STT NGÀY HỌP MỞ FILE
1 26-06-2018 Xem
2 18-07-2018 Xem
3 14-08-2018 xem
4 16-09-2018 xem
5 18-09-2018 ( hội nghị ngân hàng ) xem
6 18-9-2018 xem
7 15-01-2019 xem
8 26-02-2019 xem
9 03-11-2019 xem
10 22-05-2019 xem
11 30-05-2019 xem
12 06-10-2019 xem