Hôm nay 15-6-2020 . Bộ phậ kĩ thuật BQT cụm họp với bộ phận Kĩ thuật BQL .

Địa điểm : nhà SHCD park1

Nội Dung : trao đổi  các vấn đề liên quan đến thiết bị vận hành chung của cụm

Bộ phận kĩ thuật BQT cụm đề xuất

  • Bộ phận kĩ thuật BQL lập báo cáo  các haotj động hàng tháng  và gửi cho BQT 3 ngày trước ngày hop
  • Thống nhất họp vào ngày 15hàng tháng
  • Các báo caso của BQL phải có số liệu  , dẫn chứng về các hoạt động
  • khi báo cáo các thiết bị hỏng hóc với các tòa , phải kèm theo bảng kế hoạch kiểm tra , giám sát bảo trì của thiết bị đó trong 6 tháng gần nhất
  • …….