Quyết đinh thành lập bộ phận chức năng

Ngày 29-4-2020 . Ban quản trị cụm đã ra quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc cho BQT

( Các anh chị bám vào đường linh để mở xem quyết đinh )