Thành viên

STT         BAN                 HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ           CHỨC VỤ
1 TÀI CHÍNH 1.       TRẦN XUÂN THU P2   07-08 TRƯỞNG BAN
2.       PHẠM VĂN KHANG P6   23-05  
3.       NGUYỄN THANH HOA P3   12-06  
4.       LÊ THỊ THU HẰNG P5    21-02  Đã nghỉ
5.       BÙI THỦY CHUNG P8   21-12B  
6.       TRỊNH DUY CHẤN P7   03-04  
7.       PHẠM BÁCH P1   27-08  
 
2 KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.       ĐỖ KHẮC TIẾN P7   35-12B TRƯỞNG BAN
2.       NGUYỄN ANH TUẤN P2   29-11  Đã nghỉ
3.       HOÀNG HẢI YẾN P5   23-02  
4.    LƯƠNG THÀNH ĐỘ P6   29-09  
5.       VŨ VĂN VIỆT P1   12B- 15  
 
3 PHÁP  CHẾ 1.       NGUYỄN DUY HÙNG P3   17-02 TRƯỞNG BAN
2.       ĐỖ QUANG ĐIỀU P6   12-10  Đã nghỉ
3.       PHẠM BÁCH P1   27-08  
4.       NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG P2   05-15  
5.       NGUYỄN MẠNH HÀ P8   12A-01  
6.       NGUYỄN TIẾN DŨNG P6   33-10  
 
4 KỸ THUẬT 1.       ĐÀO CÔNG BÌNH P8   25-15 TRƯỞNG BAN
2.       NGUYỄN LƯƠNG BÌNH P6   04-02  Đã nghỉ
3.       DƯƠNG MẠNH CƯỜNG P7   19-12B  
4.       PHẠM THẾ HÙNG P8   21-10  
5.       ĐÀO MINH NAM P5   31-12  
6.       NGÔ HOÀI NAM P1   21-16  
7.       LƯƠNG THÀNH ĐỘ P7   29-09  
8.       LÊ VĂN HÙNG P3   05-11  
 
5 ANNINH  –  MÔI TRƯỜNG   CẢNH QUAN 1.       NGUYỄN XUÂN THIỆN P7   32-05 TRƯỞNG BAN
2.       NGUYỄN QUANG VINH P2   10-17  
3.       ĐẶNG QUANG ĐIỀU P6   12-10  Đã nghỉ
4.       BÙI THỊ KIM ANH P1   12A-11  
P5   20-12  
P3   10-08  
5.       ĐINH NGỌC TRÚC P5   31-16  
6.       NGUYỄN CHÍ ĐẠO P3    10-08  
7.       NGUYỄN XUÂN DŨNG P5     31-16  
 
6 VĂN – THỂ- MỸ 1.       NGUYỄN XUÂN DŨNG P5   31-16 TRƯỞNG BAN
2.       ĐẶNG HỒNG HẠNH P8   03-03  
3.       NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG P3   12A-09  Đã Nghỉ
4.       ĐINH VIỆT CƯƠNG P2    16-09  Đã nghỉ
5.       PHẠM VĂN KHANG  
1.       PHẠM THỊ CẨM VÂN P7    34-16 Đã nghỉ
7 TỔ THƯ KÝ 2.       ĐẶNG HỒNG HẠNH P8     0303
3.       PHẠM BÁCH P1     27-08
8 PHỤ TRÁCH BAN QLTN     PHẠM VŨ HÙNG